รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2นายสง่า พุ่มพวง 054584130 
101ชุมชนจรูญลองรัตนาคาร  054581658 
109บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)  054545241 
111บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)  054545227 
113บ้านบ่อ  054580000 
121บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46  054581615 
124บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)  054550052 
125บ้านแม่รัง(จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)  054619140 
127บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  054550006 
133บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)  054619415 
136ประชารัฐวิทยาคารนายอรุจิวัฒน์ วิระคำ 054619093 
202ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)  054541499 
209บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)  054631975 
213บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)  054547139 
227บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)  054541772 
230วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)  054541265 
233วัดสร่างโศก  054547169 
303เด่นไชยประชานุกูล  054613084 
319บ้านห้วยไร่นางสาวพัณณิตา พิมพ์มาศ   
401ชุมชนบ้านแม่ป้าก  054509107 
403บ้านค้างใจ  054509000 
406บ้านนาปลากั้งนางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ 054550028 
407บ้านนาพูน  054550027 
408บ้านนาใหม่  054588176 
410บ้านป่าคาป่าม่วง  054619197 
413บ้านป่าสัก    
414บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)  054550029 
422บ้านแม่บงใต้  054619190 
424บ้านแม่แปง  054550026 
427บ้านไร่หลวง    
431บ้านวังเบอะ  054588310 
433บ้านวังลึกนายเอกลักษณ์ ตาแก้ว 054550035 
435บ้านสลกนายชัยรัตน์ อภิวันท์สิริวัฒน์ 054619322 
438บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)  054589118