รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2นายสันติชัย บัวทอง 054584130 
125บ้านแม่รัง(จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)  054619140 
127บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  054550006 
407บ้านนาพูน  054550027 
424บ้านแม่แปง  054550026