ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายเชาว์ลิต แก้วกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ลาออกจากราชการ 
2นางอุดมพร ถิ่นทิพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ (เหมืองหม้อส สพป.แพร่ เขต 1
3นายคมสัน ธรรมสรางกูรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 สพป.แพร่ เขต 1
4นายบูชิต สอนอุ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) สพป.แพร่ เขต 1