ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชิดชน ชากฤษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ลาออกจากราชการ 
2นางดวงกมล สมสมัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ลาออกจากราชการ 
3นางวันดี มะโนราสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนเม่ยางยวง อ.ร้องกวาง สพป.แพร่ เขต 1
4นางสาววันวิภา แก้วบุญศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
5นางผาสุก ปันคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนต้นธงวิทยา อ.แม่พริก สพป.ลำปาง เขต 2