ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวธิติธร สืบสมุทรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวาน สพป.ตาก เขต 1
2นางสาวเบญจพร เอกจิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37
3นายพนม แจ้งใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ อ.ร้องกวาง สพป.แพร่ เขต 1
4นางรชาภา อุมารังษีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
5นางจารุอำภา วงศ์มณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1
6นายณรงค์ ด่านตระกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1
7นายเสนอ บางทับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ถึงแก่กรรม