ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายบุญเล่ง ป่าหวายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
2นายสุภาพ ปวงขจรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
3นายทวีศักดิ์ ชื่นสมบัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
4นายประสิทธิ์ สนแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
5นายมานะ กาศโอสถสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
6นายไกรฤกษ์ กิ่งแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
7นายสงกรานต์ พุ่มพวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
8นายพูลศักดิ์ สุปินนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
9นายคนอง วงศ์ขันแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
10นายมนัส ทองอินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
11นายทรงศักดิ์ ชมสวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
12นายพินิจ แก่นจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
13นายนิวัติ อุ่นอารมณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
14นายสาโรช วิริยะเมธีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
15นางกอบกุล พรหมทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
16นายชูศักดิ์ แสนอินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
17นางศุภลักษณ์ ธรรมวิจิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
18นางนวลทา จินดาสุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
19นางจุฑาทิพย์ บุญญารัตนานุสรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
20นางบุลพร ตันพรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
21นางจารุนันท์ สลักลายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
22นางปรียา ไชยนวรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
23นางสาวธราวัลย์ พริบไหวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
24นายสุกิจ เอื้อประเสริฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
25นางพรสี ศิริวรรณวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
26นางจรัญญา เจริญสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
27นายสำราญ กองโกยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
28นางนริศรา อ่องลออสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
29นายอนุศักดิ์ สุวรรณกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
30นางรัตติยา วงศ์มณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
31นางขนิษฐา ไชยวัฒนานนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
32นางสาวขจิต อินทะเสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
33นางสังวาลย์ จำรัสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
34นางทองหว่าน โลหะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
35นางสาวพิมพรรณ แดนโพธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
36นางวาสนา อินสมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
37นางสาวกุลนาถ คำสีวาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
38นางสาวเบญจวรรณ ใจกลมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
39นายไพโรจน์ สุยะสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
40นายอินสม หลีวัฒนานุกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
41นายประเสริฐ จูงประดิษฐ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
42นางประภาวรินทร์ จำปาแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
43นางวรรณี สายยืดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
44นางแพรวพรรณ ทิพยเนตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
45นายประยูร บัวบานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
46นายสุพรรณ เกียรติเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
47นางพรรญลี ปะนันวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
48นางสุรีย์ สกุลบุญแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
49นายเปี่ยมเมธี อนุบุตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
50นางสาวศรีเภา กาศอินตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
51นางสมจินต์ หิรัตนพันธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
52นางอำพา ฉลอมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
53นายศักดิ์สิทธิ์ ชื่นบานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
54นางสุกัญญา พริบไหวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
55นางมลิวัลย์ อินทรุจิกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
56นายฐานันดร จินดาไมล์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
57นางอนงค์ ธนะพัฒน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
58นางวาสนา มาด้วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
59นางสาวละเอียด จุมพิศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
60นางสาวเกมวดี ดำคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
61นางจรูญลักษณ์ สวนป่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
62นายวิญญู ประมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
63นางวราภรณ์ เมืองตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
64นางสุมาลี ไชยวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
65นางนวรัตน์ จิตบุณยเกษมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
66นางวนิดา สัตยานรานันทน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
67นายบัญญัติ พงศ์ปัญญาเนตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
68นางปิยะมาลย์ คำก้อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
69นางสุพิน ขำตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
70นางจุไลภรณ์ นิภาโยธินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
71นางสาวลำจวน บุญประเสริฐสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
72นางจันทร เชื้อคำยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ 
73นายชูเกียรติ อินสองใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2ถึงแก่กรรม 
74นางรัตนา จันทร์ดวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2เกษียณอายุ