ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวมาลินี เรือนคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2รร.วิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม.37
2นายเสกสรร บุญยืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.37
3นายสุปวีย์ ศรีวันทนาสกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2สพป.ลำปาง เขต 1 สพป.ลำปาง เขต 1
4นางสาวอภิญญา ไชยอ้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2สพป.เชียงใหม่ เขต 3 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
5นายประสิทธิ์พงษ์ วงค์แก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2สพป.เชียงราย เขต 4 สพป.เชียงราย เขต 4