ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวจิตติพร หมีเทพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2รร.วัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1
2นายปฏิพัทธ์ ถิ่นถาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2รร.บ้านในเวียง สพป.แพร่ เขต 1
3นางวริศรา บรรลือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2รร.วัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1
4นางสาวอรพรรณ บ่อคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2รร.วัดเมธังกราวาส สพป.แพร่ เขต 1
5นางสาวรุจินันท์ สีสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2รร.บ้านวังช้าง สพป.แพร่ เขต 1
6นายณัฐพันธ์ มาลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2รร.ร้องกวางอนุสรณ์ สพม.แพร่