รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว 054584130 
101ชุมชนจรูญลองรัตนาคารนายแสงตะวัน จันทยุทธ 054581658 
102บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)  054581614 
106บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)นางสาวปัทมาภรณ์ หงษ์ทอง 054581617 
109บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)  054545241 
110บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)นางสาวอมรรัตน์ ยะรินทร์ 054581587 
111บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)  054545227 
112บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรร)นายบุญมี เหลาธรรม 071908983 
113บ้านบ่อ  054580000 
114บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)นายอินทรายุธ เพ็ญจิตต์   
115บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)  054581613 
116บ้านปากจอกวิทยานายประนม แสงเดือน 054619092 
121บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46นายมานิตย์ แก้วบาง 054581615 
123บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)นางกรองกาญจน์ ชัยวุฒิ 054550025 
124บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)  054550052 
125บ้านแม่รัง(จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)  054619140 
127บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  054550006 
128บ้านวังเลียง    
132บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)  054619423 
133บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)  054619415 
134บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)  054550036 
136ประชารัฐวิทยาคารนายอรุจิวัฒน์ วิระคำ 054619093 
201ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์  054541314 
202ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)  054541499 
209บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)  054631975 
212บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)  054523969 
213บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)  054547139 
215บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)  054547149 
223บ้านวังวน(ราษฎร์วิทยา)  054543939 
224บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)  054522177 
226บ้านหัวดง  054541791 
227บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)  054541772 
228วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)    
230วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)นายสง่า พุ่มพวง 054541265 
231วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)  054643570 
232วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)  054541891 
233วัดสร่างโศกนายศุภณัฐ วงศ์สกุล 054547169 
234วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)นางสาวอัญชลีภรณ์ กันฉิ่ง 054643572 
301ชุมชนบ้านปงป่าหวาย  054640051 
303เด่นไชยประชานุกูล  054613084 
304เด่นทัพชัย  054613617 
309บ้านน้ำแรมนายณัฐพงศ์ ถิ่นจันทร์ 054550003 
310บ้านบ่อแก้ว  054623855 
312บ้านปางเคาะ  054619477 
314บ้านแม่จั๊วะ  054613616 
317บ้านสวนหลวง  054520250 
319บ้านห้วยไร่นางสาวพัณณิตา พิมพ์มาศ   
320บ้านห้วยลากปืน  054619030 
401ชุมชนบ้านแม่ป้ากนางนิภาพร ทากัณทวงค์ 054509107 
402ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วยนายสุชาติ เวียงชัย 054550038 
403บ้านค้างใจนายระบิล หล้าภิละ 054509000 
404บ้านค้างปินใจนายสิรวิชญ์ ขัดเชิง 054619272 
405บ้านแช่ฟ้า  054619298 
406บ้านนาปลากั้งนางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ 054550028 
407บ้านนาพูน  054550027 
408บ้านนาใหม่  054588176 
410บ้านป่าคาป่าม่วง  054619197 
413บ้านป่าสัก    
414บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)  054550029 
416บ้านม่วงคำ  054550039 
417บ้านแม่กระต๋อมนางภัคทร สืบจันทร์ 054550033 
421บ้านแม่ตื้ด  054619253 
422บ้านแม่บงใต้  054619190 
424บ้านแม่แปง  054550026 
425บ้านแม่สินนายจักรกฤษณ์ สมภรณ์วรพล 054619336 
427บ้านไร่หลวง    
428บ้านวังกวางนายสิทธิพร อุดคำมี 054509076 
430บ้านวังชิ้น  054588309 
431บ้านวังเบอะ  054588310 
433บ้านวังลึกนายเอกลักษณ์ ตาแก้ว 054550035 
434บ้านสบป้ากนางสาวบุญพา พรหมณะ 054509331 
435บ้านสลกนายชัยรัตน์ อภิวันท์สิริวัฒน์ 054619322 
437บ้านหาดรั่วนายโยธิน ตาน้อย 054550050 
438บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)  054589118